Art. 19bis.

§ 1.

Onverminderd de technische voorschriften opgelegd door de bevoegde overheden, heeft elke eindafnemer het recht om zijn vraagflexibiliteit te valoriseren en kan hij hiervoor een beroep doen op zijn leverancier of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten van zijn keuze.

Elke eindafnemer is de houder van zijn meetgegevens. Hij moet erover kunnen beschikken binnen de termijnen die verenigbaar zijn met de processen voor de valorisatie van de flexibiliteit en kan deze vrij doorgeven aan de personen naar zijn keuze.

Elke aanbieder van flexibiliteitsdiensten dient de verantwoordelijkheid voor het evenwicht van de flexibiliteit die hij beheert toe te vertrouwen aan een evenwichtsverantwoordelijke.

 

§ 2.

Op voorstel van de netbeheerder legt de Commissie, na overleg met de bevoegde gewestelijke overheden, de regels vast voor de organisatie van de energieoverdracht via een aanbieder van flexibiliteitsdiensten. Het voorstel van de netbeheerder wordt opgesteld na raadpleging van de marktspelers.
 

In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder energieoverdracht een activering van de vraagflexibiliteit waarbij een leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun leverancier is.
 

De in het eerste lid bedoelde regels zijn van toepassing op de day-ahead markt, de intraday markt, de strategische reservemarkt en de markt ter compensatie van de kwartuuronevenwichten, met uitzondering van de markt tot activatie van de primaire frequentieregeling.
 

Zij bepalen in het bijzonder :

de principes voor de bepaling van het geactiveerde flexibiliteitsvolume;
de principes om het kwartuuronevenwicht te corrigeren dat is ontstaan door de activering van de vraagflexibiliteit door een aanbieder van flexibiliteitsdiensten;
de uitwisseling van informatie en gegevens nodig voor de implementatie van de energieoverdracht;
de gefaseerde implementatie van de energieoverdracht in de verschillende hoger genoemde markten.

 

§ 3.

Na raadpleging van de marktspelers bepaalt de Commissie de volgende elementen :

de regels die moeten gevolgd worden inzake de vergoeding van de overgedragen energie;
ondanks artikel V.2 van het Wetboek van economisch recht, de formule(s) voor de bepaling van de standaardprijs voor de overdracht;
de mechanismen voor de van de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiėle en contractuele garanties.

 

§ 4.

Indien er geen akkoord bereikt is bij de commerciėle onderhandeling tussen de marktspelers past de CREG, na raadpleging van die marktspelers, de formule(s) voor de standaardprijs van de overdracht toe.

 

§ 5.

De Commissie stelt een model op met van toepassing zijnde standaardclausules tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de leverancier bij gebrek aan een akkoord over de modaliteiten van hun contractuele relatie.