Hoofdstuk 2.
Visievorming


Art. 5.
De Vlaamse Regering kan in uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikelá4, een Vlaams beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid vaststellen. Zij maakt dit beleidskader bekend.
Zij wint hierbij het advies in van het ComitÚ voor Kleinhandel, vermeld in artikelá8.

Art. 6.
Provincies en gemeenten kunnen in uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikelá4, een lokale visie op het vlak van het integraal handelsvestigingsbeleid ontwikkelen. Zij maken deze lokale visie bekend.
Provincies en gemeenten kunnen hierbij het advies inwinnen van het ComitÚ voor Kleinhandel, vermeld in artikelá8.
De provinciale visie richt zich naar het Vlaams beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid, als dit bestaat. De gemeentelijke visie richt zich naar het Vlaams beleidskader en naar de provinciale visie, als deze bestaan.
Provincies en gemeenten passen zo nodig hun lokale visie aan aan het Vlaams beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid na de bekendmaking ervan.
Gemeenten passen zo nodig hun lokale visie aan aan het Vlaams beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid of de lokale visie van de provincie na de bekendmaking ervan.

Art. 7.
Overheden kunnen de visie op het vlak van het integraal handelsvestigingsbeleid integreren in ruimtelijke structuurplannen.

Art. 8.
Het ComitÚ voor Kleinhandel bestaat uit:
1░
vier vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie, waaronder een vertegenwoordiger van de bevoegde administratie die de vergaderingen voorzit;
2░
een vertegenwoordiger van representatieve verbruikersorganisaties;
3░
vier vertegenwoordigers van representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen omtrent de samenstelling en de werking van het ComitÚ voor Kleinhandel.

Art. 9.
Het ComitÚ voor Kleinhandel kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot een integraal handelsvestigingsbeleid, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering.
Provincies of gemeenten kunnen aan het ComitÚ voor Kleinhandel advies vragen over de aangelegenheden, vermeld in artikelá6.