Hoofdstuk 7.
Wijzigingsbepalingen


Afdeling 2.
Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. 30.
In artikel 2.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt tussen het zesde en zevende lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 31.
In artikel 2.3.2 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
in paragraaf 2 wordt tussen het zesde en zevende lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 32.
In artikel 5.6.7 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen de woorden “van een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan gunstig geadviseerd worden” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd;
in paragraaf 2 worden tussen de woorden “een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan ongunstig geadviseerd” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd.

Afdeling 3.
Wijzigingen van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges


Art. 33.
In artikel 21 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
(...)

Afdeling 4.
Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning


Art. 34.
In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid wordt punt 8° vervangen door wat volgt:
(...)
het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 35.
In artikel 3 van hetzelfde decreet worden het eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 36.
Aan artikel 5, 1°, van hetzelfde decreet wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 37.
In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 38.
In hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 18 december 2015, wordt een artikel 27/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 39.
In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
tussen de woorden “de aanvraag” en de woorden “aan de beoordelingsgronden” wordt de zinsnede “, in voorkomend geval,” ingevoegd;
de woorden “vermeld in titel IV van de VCRO en titel V van het DABM” worden vervangen door de zinsnede “bepaald bij of krachtens:
titel IV van de VCRO;
titel V van het DABM;
het decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid”.

Art. 40.
In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 41.
In hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 18 december 2015, wordt een artikel 43/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 42.
In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
tussen de woorden “de aanvraag” en de woorden “aan de beoordelingsgronden” wordt de zinsnede “, in voorkomend geval,” ingevoegd;
de woorden “vermeld in titel IV van de VCRO en titel V van het DABM” worden vervangen door de zinsnede “bepaald bij of krachtens:
titel IV van de VCRO;
titel V van het DABM;
het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid”.

Art. 43.
Aan artikel 53 van hetzelfde decreet wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 44.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 57/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 45.
Aan artikel 68, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 46.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 73/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 47.
Het opschrift van afdeling 1 van hoofdstuk 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 48.
In artikel 99 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
(...)

Art. 49.
Aan artikel 105, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 50.
Artikel 106 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)