Afdeling 2.
Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. 30.
In artikel 2.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt tussen het zesde en zevende lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 31.
In artikel 2.3.2 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
in paragraaf 2 wordt tussen het zesde en zevende lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 32.
In artikel 5.6.7 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen de woorden “van een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan gunstig geadviseerd worden” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd;
in paragraaf 2 worden tussen de woorden “een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan ongunstig geadviseerd” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd.