Art. 32.
In artikel 5.6.7 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen de woorden “van een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan gunstig geadviseerd worden” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd;
in paragraaf 2 worden tussen de woorden “een ingedeelde inrichting of activiteit” en de woorden “kan ongunstig geadviseerd” de woorden “of voor kleinhandelsactiviteiten” ingevoegd.