Afdeling 4.
Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning


Art. 34.
In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid wordt punt 8° vervangen door wat volgt:
(...)
het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 35.
In artikel 3 van hetzelfde decreet worden het eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 36.
Aan artikel 5, 1°, van hetzelfde decreet wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 37.
In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 38.
In hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 18 december 2015, wordt een artikel 27/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 39.
In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
tussen de woorden “de aanvraag” en de woorden “aan de beoordelingsgronden” wordt de zinsnede “, in voorkomend geval,” ingevoegd;
de woorden “vermeld in titel IV van de VCRO en titel V van het DABM” worden vervangen door de zinsnede “bepaald bij of krachtens:
titel IV van de VCRO;
titel V van het DABM;
het decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid”.

Art. 40.
In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 41.
In hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 18 december 2015, wordt een artikel 43/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 42.
In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
tussen de woorden “de aanvraag” en de woorden “aan de beoordelingsgronden” wordt de zinsnede “, in voorkomend geval,” ingevoegd;
de woorden “vermeld in titel IV van de VCRO en titel V van het DABM” worden vervangen door de zinsnede “bepaald bij of krachtens:
titel IV van de VCRO;
titel V van het DABM;
het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid”.

Art. 43.
Aan artikel 53 van hetzelfde decreet wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 44.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 57/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 45.
Aan artikel 68, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 46.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 73/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 47.
Het opschrift van afdeling 1 van hoofdstuk 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 48.
In artikel 99 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
(...)

Art. 49.
Aan artikel 105, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 50.
Artikel 106 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)