Art. 36.
Aan artikelá5, 1░, van hetzelfde decreet wordt een puntád) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)