Art. 42.
In artikelá44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
tussen de woorden “de aanvraag” en de woorden “aan de beoordelingsgronden” wordt de zinsnede “, in voorkomend geval,” ingevoegd;
2░
de woorden “vermeld in titeláIV van de VCRO en titeláV van het DABM” worden vervangen door de zinsnede “bepaald bij of krachtens:
1░
titeláIV van de VCRO;
2░
titeláV van het DABM;
3░
het decreet van 15ájuli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid”.