Art. 45.
Aan artikelá68, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een puntá10░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)