Art. 7 decies.

Wanneer er nood is aan een bijkomende studie inzake de toereikendheid van het Belgische elektriciteitssysteem, andere dan deze bedoeld in artikel 7bis, 1 en 4bis, kan de minister de netbeheerder verzoeken om, desgevallend met verduidelijking van de draagwijdte en finaliteit, dergelijke studies uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Algemene Directie Energie op het gebied van bevoorradingszekerheid en deze van de commissie op het gebied van de controle van de kosten van de netbeheerder. Nadat de minister de studie ontvangen heeft, vraagt deze het advies van de Algemene Directie Energie. De bijkomende studie en het advies van de Algemene Directie Energie worden, rekening houdend met desgevallend vertrouwelijke elementen, binnen een redelijke termijn na ontvangst door de minister, gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.