HOOFDSTUK IV.
De ambtenaren van ruimtelijke ordening


Afdeling 1.
De [... (geschr. decr. 4 april 2014, art. 5, I: 25 april 2014)] gewestelijke [... (geschr. decr. 25 april 2014, art. 3, I: 1 maart 2018)] stedenbouwkundige ambtenaren


Art. 1.4.1. ...

Art. 1.4.2. ...

Art. 1.4.3.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanstellingsprocedure van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren, belast met taken inzake lokale ruimtelijke planning en vergunningverlening.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar te kunnen worden aangesteld.


Afdeling 2.
De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren


Art. 1.4.4.

...


Art. 1.4.5. ...

Afdeling 3.
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren


Art. 1.4.6.

...


Art. 1.4.7.

...


Art. 1.4.8. ...

[Afdeling 4.
De gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs (ing. Decr. 25 april 2014, art. 5, I: 1 maart 2018)]


Art. 1.4.9. De Vlaamse Regering kan voorwaarden bepalen waaraan personen moeten voldoen om als gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur of gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur als vermeld in artikel 6.1.1, 1° en 3°, te kunnen worden aangesteld.

Alleen gewestelijke personeelsleden kunnen worden aangesteld als gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur. Voor de aanstelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur, kan het college van burgemeester en schepenen een beroep doen op eigen personeel of op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.