Art. 2.6.10. Aard van de bestemmingswijziging

§ 1. De planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoede meerwaarde van een perceel ten gevolge van de bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging op het perceel. De oppervlakte van het perceel is de bij het kadaster gekende oppervlakte.

§ 2.De vermoede meerwaarde van een perceel wordt berekend conform de volgende tabel:

aard van de bestemmingswijziging bedrag van de vermoede meerwaarde per mŲ
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 1° 117,64 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 2° 116,65 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 3° 113,24 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 4° 116,07 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 5° 63,08 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 6° 84,80 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 7° 83,81 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 8° 80,40 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 9° 83,23 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 10° 2,83 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 11° 4,40 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 12° 3,41 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 13° 0,99 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 14° 5,49 euro
wijziging als vermeld in artikel 2.6.4, 15° 4,50 euro


Indien het perceel het voorwerp uitmaakt van meerdere gelijktijdige bestemmingswijzigingen, wordt de vermoede meerwaarde van het perceel berekend als de optelsom van de producten van de respectievelijke oppervlaktes van elke wijziging en het bedrag van de vermoede meerwaarde per m2, zoals weergegeven in de tabel, opgenomen in het eerste lid.

Indien een zone die nog niet is afgebakend met toepassing van artikel 2.2.6, § 2, eerste lid, onder meerdere categorieėn van gebiedsaanduiding valt, wordt de vermoede meerwaarde berekend aan de hand van de categorie waaronder de meerderheid van de functies van de zone ressorteert.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1 wordt voor de berekening van de vermoede meerwaarde de oppervlakte van de bestemmingswijziging beperkt tot een maximale oppervlakte van 2750 m2, voor zover tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan :
1° het betreft een bestemmingswijziging zoals vermeld in artikel 5.4.2, tweede lid;
2° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat het bestaande aantal woongelegenheden kan worden verhoogd;
3° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat het bouwvolume kan worden verhoogd tot meer dan 1 000 m3;
4° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat een verkavelingsvergunning voor het perceel kan worden afgeleverd.

De beperking van de oppervlakte is niet van toepassing op eventuele andere gelijktijdige bestemmingswijzigingen op het perceel.

§ 4. Paragraaf 3 is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen die vanaf 1 september 2009 voorlopig worden vastgesteld.

Indien voor het perceel dat onder de toepassing valt van paragraaf 3 reeds een planbatenheffing werd gevestigd, kan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ambtshalve ontheffing ten belope van het te veel aangerekende bedrag verlenen. Indien dit aanleiding geeft tot een gedeeltelijke terugbetaling van de planbatenheffing zijn geen moratoriumintresten verschuldigd.