Art. 4.3.7. De omgevingsvergunning voor de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6, 7 en 8, wordt niet verleend wanneer niet is voldaan aan de bij of krachtens de wet of het decreet gestelde regelen betreffende toegang van personen met een functiebeperking tot openbare wegen en tot voor het publiek toegankelijke onroerende goederen.