Art. 7.4.2. Bij de toepassing van de bijzondere gewestplanvoorschriften regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter , lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter , transportzone , gebied voor watergebonden bedrijven , gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven , kantoor- en dienstenzone , teleport ", "kleinhandelszone", "gebied voor kernontwikkeling" en "gebied voor stedelijke ontwikkeling" worden de volgende onderdelen van de betrokken voorschriften voor onbestaande gehouden :
1 de woorden met openbaar karakter in de titel van het voorschrift;
2 de woorden met openbaar karakter in het eerste lid of de eerste zin van het voorschrift;
3 de vermelding dat het gebied en desgevallend de bufferzone die het omvat, alleen door de overheid kan worden gerealiseerd;
4 de vermelding dat de Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied goedgekeurd dient te worden, of dat het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone en dergelijke meer, voordat het gebied kan worden ontwikkeld, vastgelegd moeten worden in een bijzonder plan van aanleg en/of een ruimtelijk uitvoeringsplan.