BIJLAGE 2.

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL IV. Vergunningenbeleid

TITEL III. Vergunningenbeleid

HOOFDSTUK I. Definities

Artikel 4.1.1

Artikel 92

HOOFDSTUK II. Vergunningsplicht

AFDELING 1. Soorten

Onderafdeling 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht

Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen

Artikel 4.2.1

Artikel 93

Sectie 2. Afwijkingen van de vergunningsplicht

Subsectie 1. Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen

Artikel 4.2.2

Artikel 94

Artikel 4.2.3

Artikel 95

Subsectie 2. Bijzonderheden inzake zorgwonen

Artikel 4.2.4

Artikel 96

Sectie 3. Lokale voorschriften

Artikel 4.2.5

Artikel 97

Artikel 4.2.6

Artikel 98

Sectie 4. As-builtattest

Subsectie 1. Begrip

Artikel 4.2.7

Artikel 99

Subsectie 2. Aanvraag en beslissing

Artikel 4.2.8

Artikel 100

Subsectie 3. Validering

Artikel 4.2.9

Artikel 101

Artikel 4.2.10

Artikel 102

Subsectie 4. Rechtsbescherming

Artikel 4.2.11

Artikel 103

Subsectie 5. Tijdspad

Artikel 4.2.12

Artikel 104

Subsectie 6. Nadere regelen

Artikel 4.2.13

Artikel 105

Sectie 5. Vermoeden van vergunning

Artikel 4.2.14

Artikel 106

Onderafdeling 2. Verkavelingsvergunningsplicht

Artikel 4.2.15

Artikel 107

Artikel 4.2.16

Artikel 108

Artikel 4.2.17

Artikel 109

Artikel 4.2.18

Artikel 110

AFDELING 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen

Onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten

Artikel 4.2.19

1

2

Artikel 111

Artikel 90bis, 2-7, bosdecreet 13 juni 1990

Artikel 4.2.20

Artikel 112

Onderafdeling 2. Fasering

Artikel 4.2.21

Artikel 113

Onderafdeling 3. Zakelijk karakter

Artikel 4.2.22

Artikel 114

Artikel 4.2.23

Artikel 115

Onderafdeling 4. Regularisatievergunningen

Artikel 4.2.24

Artikel 116

HOOFDSTUK III. Beoordelingsgronden

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.3.1

1 - 3

4

Artikel 117

Artikel 90bis, 1, bosdecreet 13 juni 1990

Artikel 4.3.2

Artikel 118

Artikel 4.3.3

Artikel 119

Artikel 4.3.4

Artikel 120

AFDELING 2. Decretale beoordelingselementen

Artikel 4.3.5

Artikel 121

Artikel 4.3.6

Artikel 122

Artikel 4.3.7

Artikel 123

Artikel 4.3.8

Artikel 124

HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften

AFDELING 1. Afwijkingsmogelijkheden

Onderafdeling 1. Beperkte afwijkingen

Artikel 4.4.1

Artikel 125

Onderafdeling 2. Stabiliteitswerken

Artikel 4.4.2

Artikel 126

Onderafdeling 3. Afwerkingsregel

Artikel 4.4.3

Artikel 127

Onderafdeling 4. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik

Artikel 4.4.4

Artikel 128

Onderafdeling 5. Medegebruik inzake natuurschoon

Artikel 4.4.5

Artikel 129

Onderafdeling 6. Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen

Artikel 4.4.6

Artikel 130

Onderafdeling 7. Handelingen van algemeen belang

Artikel 4.4.7

Artikel 131

Artikel 4.4.8

Artikel 132

Onderafdeling 8. Handelingen sorterend onder voorschriften van een plan van aanleg

Artikel 4.4.9

Artikel 133

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen

Artikel 4.4.10

Artikel 133/1

Artikel 4.4.11

Artikel 133/2

Onderafdeling 2. Bestaande zonevreemde constructies

Sectie 1. Bestaande zonevreemde woningen

Subsectie 1. Verbouwen

Artikel 4.4.12

Artikel 133/3

Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats

Artikel 4.4.13

Artikel 133/4

Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats

Artikel 4.4.14

Artikel 133/5

Subsectie 4. Uitbreiden

Artikel 4.415

Artikel 133/6

Sectie 2. Bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw

Subsectie 1. Verbouwen

Artikel 4.4.16

Artikel 133/7

Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats

Artikel 4.4.17

Artikel 133/8

Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats

Artikel 4.4.18

Artikel 133/9

Subsectie 4. Uitbreiden en aanpassen

Artikel 4.4.19

Artikel 133/10

Onderafdeling 3. Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies

Artikel 4.4.20

Artikel 133/11

Onderafdeling 4. Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak

Sectie 1. Vernietigde of beschadigde woningen

Artikel 4.4.21

Artikel 133/12

Sectie 2. Andere vernietigde of beschadigde constructies

Artikel 4.4.22

Artikel 133/13

AFDELING 3. Zonevreemde functiewijzigingen

Artikel 4.4.23

Artikel 133/14

AFDELING 4. Planologische attesten

Artikel 4.4.24

Artikel 133/15

Artikel 4.4.25

Artikel 133/16

Artikel 4.4.26

Artikel 133/17

Artikel 4.4.27

Artikel 133/18

Artikel 4.4.28

Artikel 133/19

Artikel 4.4.29

Artikel 133/20

HOOFDSTUK V. Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding

Artikel 4.5.1

Artikel 133/21

HOOFDSTUK VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid

AFDELING 1. Stedenbouwkundige vergunningen

Artikel 4.6.1

Artikel 133/22

Artikel 4.6.2

Artikel 133/23

Artikel 4.6.3

Artikel 133/24

AFDELING 2. Verkavelingsvergunningen

Artikel 4.6.4

Artikel 133/25

Artikel 4.6.5

Artikel 133/26

Artikel 4.6.6

Artikel 133/27

Artikel 4.6.7

Artikel 133/28

Artikel 4.6.8

Artikel 133/29

HOOFDSTUK VII. Administratieve procedure

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Onderafdeling 1. Reguliere en bijzondere procedure

Artikel 4.7.1

Artikel 133/30

Artikel 4.7.2

Artikel 133/31

Onderafdeling 2. Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning

Artikel 4.7.3

Artikel 133/32

Artikel 4.7.4

Artikel 133/33

Artikel 4.7.5

Artikel 133/34

Artikel 4.7.6

Artikel 133/35

Artikel 4.7.7

Artikel 133/36

Artikel 4.7.8

Artikel 133/37

Artikel 4.7.9

Artikel 133/38

Artikel 4.7.10

Artikel 133/39

Artikel 4.7.11

Artikel 133/40

AFDELING 2. Reguliere procedure

Onderafdeling 1. Administratieve procedure eerste aanleg

Artikel 4.7.12

Artikel 133/41

Artikel 4.7.13

Artikel 133/42

Artikel 4.7.14

Artikel 133/43

Artikel 4.7.15

Artikel 133/44

Artikel 4.7.16

Artikel 133/45

Artikel 4.7.17

Artikel 133/46

Artikel 4.7.18

Artikel 133/47

Artikel 4.7.19

Artikel 133/48

Artikel 4.7.20

Artikel 133/49

Onderafdeling 2. Administratieve beroepsprocedure

Artikel 4.7.21

Artikel 133/50

Artikel 4.7.22

Artikel 133/51

Artikel 4.7.23

Artikel 133/52

Artikel 4.7.24

Artikel 133/53

Artikel 4.7.25

Artikel 133/54

AFDELING 3. Bijzondere procedure

Artikel 4.7.26

Artikel 133/55

HOOFDSTUK VIII. Raad voor vergunningsbetwistingen

AFDELING 1. Oprichting

Artikel 4.8.1

Artikel 133/56

Artikel 4.8.2

Artikel 133/57

AFDELING 2. Bevoegdheid

Artikel 4.8.3

Artikel 133/58

AFDELING 3. Samenstelling

Artikel 4.8.4

Artikel 133/59

Artikel 4.8.5

Artikel 133/60

Artikel 4.8.6

Artikel 133/61

Artikel 4.8.7

Artikel 133/62

AFDELING 4. Werkingsregelen

Artikel 4.8.8

Artikel 133/63

Artikel 4.8.9

Artikel 133/64

Artikel 4.8.10

Artikel 133/65

AFDELING 5. Procedure

Onderafdeling 1. Algemeen

Artikel 4.8.11

Artikel 133/66

Artikel 4.8.12

Artikel 133/67

Artikel 4.8.13

Artikel 133/68

Artikel 4.8.14

Artikel 133/69

Artikel 4.8.15

Artikel 133/70

Onderafdeling 2. Aanhangigmaking

Artikel 4.8.16

Artikel 133/71

Artikel 4.8.17

Artikel 133/72

Artikel 4.8.18

Artikel 133/73

Onderafdeling 3. Tussenkomst

Artikel 4.8.19

Artikel 133/74

Onderafdeling 4. Vooronderzoek

Artikel 4.8.20

Artikel 133/75

Onderafdeling 5. Zitting

Artikel 4.8.21

Artikel 133/76

Artikel 4.8.22

Artikel 133/77

Artikel 4.8.23

Artikel 133/78

Artikel 4.8.24

Artikel 133/79

Artikel 4.8.25

Artikel 133/80

Onderafdeling 6. Beraadslaging en uitspraak

Artikel 4.8.26

Artikel 133/81

Artikel 4.8.27

Artikel 133/82

AFDELING 6. Diverse bepalingen

Artikel 4.8.28

Artikel 133/83

Artikel 4.8.29

Artikel 133/84

Artikel 4.8.30

Artikel 133/85

Artikel 4.8.31

Artikel 133/86

TITEL V. Diverse bepalingen

TITEL IV. Diverse bepalingen

HOOFDSTUK I. Plannen en vergunningenregisters

HOOFDSTUK I. Informatieverplichtingen

AFDELING 1. Plannenregister

AFDELING 1. Plannenregister en vergunningenregister

/

Onderafdeling 1. Plannenregister

Artikel 5.1.1

Artikel 134

AFDELING 2. Vergunningenregister

Onderafdeling 2. Vergunningenregister

Artikel 5.1.2

Artikel 134/1

Artikel 5.1.3

Artikel 134/2

Artikel 5.1.4

Artikel 134/3

Artikel 5.1.5

Artikel 134/4

AFDELING 3. Bepalingen, aan beide registers gemeen

Onderafdeling 3. Bepalingen, aan beide registers gemeen

Artikel 5.1.6

Artikel 134/5

HOOFDSTUK II. Informatieplichten

/

AFDELING 1. Informatieplichten van de instrumenterende ambtenaar

AFDELING 4. Informatieplichten van de instrumenterende ambtenaar

Artikel 5.2.1

Artikel 137

Artikel 5.2.2

Artikel 138

Artikel 5.2.3

Artikel 139

Artikel 5.2.4

Artikel 140

AFDELING 2. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

AFDELING 5. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

Artikel 5.2.5

Artikel 141

AFDELING 3. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit

AFDELING 6. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit

Artikel 5.2.6

Artikel 142

AFDELING 4. Stedenbouwkundig uittreksel

AFDELING 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest. Projectvergaderingen

Artikel 5.2.7

Artikel 135

HOOFDSTUK III. Het stedenbouwkundig attest.

Projectvergaderingen

AFDELING 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest. Projectvergaderingen

Artikel 5.3.1

Artikel 135/1

Artikel 5.3.2

Artikel 135/2

/

AFDELING 3. Het planologisch attest

HOOFDSTUK IV. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven

AFDELING 1. Begrip

Onderafdeling 1. Begrip

Artikel 5.4.1

Artikel 145

AFDELING 2. Planologisch oplossingskader

Onderafdeling 2. Planologisch oplossingskader

Artikel 5.4.2

Artikel 145/1

AFDELING 3. Woonrecht

Onderafdeling 3. Woonrecht

Artikel 5.4.3

Artikel 145/2

AFDELING 4. Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust

Onderafdeling 4. Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust

Artikel 5.4.4

Artikel 145/3

HOOFDSTUK V. Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen

/

AFDELING 1. Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid

AFDELING 2. Ondersteuning van de implementatie van het aanpassings- en aanvullingsdecreet

Artikel 5.5.1

Artikel 182

AFDELING 2. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid

AFDELING 3. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid

Artikel 5.5.2

Artikel 183

HOOFDSTUK VI. Raakvlakken met sectorregelgeving

/

AFDELING 1. Grond- en pandenbeleid

/

Onderafdeling 1. Register van de onbebouwde percelen

HOOFDSTUK IV. Register van onbebouwde percelen

Artikel 5.6.1

Artikel 62

Onderafdeling 2. Fiscale bepalingen

HOOFDSTUK II. Fiscale bepalingen

Artikel 5.6.2

1

2

1

2

3

Artikel 143

1

2

2

2

3

4

Onderafdeling 3. Grondfonds

HOOFDSTUK III. Grondfonds

Artikel 5.6.3

Artikel 144

Onderafdeling 4. Woonuitbreidingsgebieden.

Ontwikkelingsmogelijkheden

HOOFDSTUK VI. Woonuitbreidingsgebieden.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Artikel 5.6.4

Artikel 145/5

Artikel 5.6.5

Artikel 145/6

Artikel 5.6.6

Artikel 145/7

AFDELING 2. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden

HOOFDSTUK V. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden

Artikel 5.6.7

Artikel 145/4