BIJLAGE 2.

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL VI. Handhavingsmaatregelen

TITEL V. Handhavingsmaatregelen

HOOFDSTUK I. Strafbepalingen

AFDELING 1. Strafsancties

Artikel 6.1.1

Artikel 146

Artikel 6.1.2

Artikel 194

Artikel 6.1.3

Artikel 147

AFDELING 2. Handhavingsplan

AFDELING 1/1.Handhavingsplan

Artikel 6.1.4

Artikel 147/1

AFDELING 3. Toezicht

AFDELING 2. Toezicht

Artikel 6.1.5

Artikel 148

AFDELING 4. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

AFDELING 2/1. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Onderafdeling 1. Oprichting en missie

Artikel 6.1.6

Artikel 148/1

Onderafdeling 2. Bevoegdheden

Sectie 1. Advies betreffende de herstelvordering en de ambtshalve uitvoering

Artikel 6.1.7

Artikel 148/2

Artikel 6.1.8

Artikel 148/3

Artikel 6.1.9

Artikel 148/4

Artikel 6.1.10

Artikel 148/5

Artikel 6.1.11

Artikel 148/6

Artikel 6.1.12

Artikel 148/7

Sectie 2. Advies betreffende opeenvolgende herstelvorderingen

Artikel 6.1.13

Artikel 148/8

Artikel 6.1.14

Artikel 148/9

Artikel 6.1.15

Artikel 148/10

Artikel 6.1.16

Artikel 148/11

Sectie 3. Advies betreffende sommige betekeningen van vonnissen en arresten

Artikel 6.1.17

Artikel 148/12

Artikel 6.1.18

Artikel 148/13

Artikel 6.1.19

Artikel 148/14

Artikel 6.1.20

Artikel 148/15

Sectie 4. specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen

Artikel 6.1.21

Artikel 148/16

Sectie 5. bemiddelingsopdracht

Artikel 6.1.22

Artikel 148/17

Sectie 6. Adviezen ten behoeve van de Vlaamse Overheid

Artikel 6.1.23

Artikel 148/18

Onderafdeling 3. Samenstelling

Artikel 6.1.24

Artikel 148/19

Artikel 6.1.25

Artikel 148/20

Artikel 6.1.26

Artikel 148/21

Artikel 6.1.27

Artikel 148/22

Artikel 6.1.28

Artikel 148/23

Artikel 6.1.29

Artikel 148/24

Onderafdeling 4. Werkings- en procedureregelen

Sectie 1. Algemene beginselen

Subsectie 1. Quorum en stemverhoudingen

Artikel 6.1.30

Artikel 148/25

Subsectie 2. Inspraak vanuit handhavende besturen

Artikel 6.1.31

Artikel 148/26

Subsectie 3. Deontologie en beroepsgeheimen

Artikel 6.1.32

Artikel 148/27

Artikel 6.1.33

Artikel 148/28

Subsectie 4. Horen van belanghebbenden

Artikel 6.1.34

Artikel 148/29

Subsectie 5. Bijstand en vertegenwoordiging

Artikel 6.1.35

Artikel 148/30

Sectie 2. Reglementering

Subsectie 1. Procedure- en werkingsreglement

Artikel 6.1.36

Artikel 148/31

Subsectie 2. Huishoudelijk reglement

Artikel 6.1.37

Artikel 148/32

Sectie 3. Werkingsmiddelen en permanent secretariaat

Artikel 6.1.38

Artikel 148/33

Artikel 6.1.39

Artikel 148/34

Onderafdeling 5. Verslagboek

Artikel 6.1.40

Artikel 148/35

AFDELING 5. Herstelmaatregelen

AFDELING 3. Herstelmaatregelen

Artikel 6.1.41

1

2

3

4

5

6

7

Artikel 149

1

1/1

1/2

2

3

4

5

Artikel 6.1.42

Artikel 150

Artikel 6.1.43

Artikel 151

Artikel 6.1.44

Artikel 151/1

AFDELING 6. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak

AFDELING 4. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak

Artikel 6.1.45

Artikel 152

Artikel 6.1.46

Artikel 153

AFDELING 7. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen

AFDELING 5. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen

Artikel 6.1.47

Artikel 154

Artikel 6.1.48

Artikel 155

Artikel 6.1.49

Artikel 156

Artikel 6.1.50

Artikel 157

AFDELING 8. Minnelijke schikking

AFDELING 6. Minnelijke schikking

Artikel 6.1.51

Artikel 158

Artikel 6.1.52

Artikel 158/1

Artikel 6.1.53

Artikel 158/2

Artikel 6.1.54

Artikel 158/3

AFDELING 9. Fonds Minnelijke Schikkingen

AFDELING 6/1. Fonds Minnelijke Schikkingen

Artikel 6.1.55

Artikel 159

AFDELING 10. Herstelfonds

AFDELING 7. Herstelfonds

Artikel 6.1.56

Artikel 159bis

AFDELING 11. Diverse bepalingen

AFDELING 8. Diverse bepalingen

Artikel 6.1.57

Artikel 159ter

Artikel 6.1.58

Artikel 159quater

HOOFDSTUK II Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister

Artikel 6.2.1

Artikel 160

Artikel 6.2.2

Artikel 161

HOOFDSTUK III. Vernietiging titel

Artikel 6.3.1

Artikel 162

TITEL VII. Diverse temporele en overgangsmaatregelen

TITEL VII. Slotbepalingen

HOOFDSTUK I. Algemene beginselen

HOOFDSTUK I. Overgangsmaatregelen en temporele werking

Artikel 7.1.1

Artikel 167

Artikel 7.1.2

Artikel 200

HOOFDSTUK II. Ontvoogding gemeenten

HOOFDSTUK III. Algemene overgangsmaatregelen

Artikel 7.2.1

Artikel 193

HOOFDSTUK III. Man/vrouw-evenwicht in de GECORO

/

Artikel 7.3.1

Artikel 168

HOOFDSTUK IV. Planning

/

AFDELING 1. Bijzondere validaties

HOOFDSTUK VII. Specifieke validatie van sommige gewestplanwijzigingen

Artikel 7.4.1

Artikel 145/8

Artikel 7.4.2

Artikel 145/9

AFDELING 2. Algemene en bijzondere plannen van aanleg

/

Artikel 7.4.3

Artikel 187

Artikel 7.4.4

Artikel 170

Artikel 7.4.5

Artikel 201

AFDELING 3. Provinciale structuurplanning

/

Artikel 7.4.6

Artikel 188 (tweede lid)

AFDELING 4. Gemeentelijke structuurplanning

/

Artikel 7.4.7

Artikel 169

AFDELING 5. Verkooprecht

/

Artikel 7.4.8

Artikel 171

1

AFDELING 6. Onteigening

/

Artikel 7.4.9

Artikel 196bis

Artikel 7.4.10

Artikel 171

2

AFDELING 7. Planschade en planbaten

/

Artikel 7.4.11

Artikel 172

Artikel 7.4.12

Artikel 173

Artikel 7.4.13

Artikel 174

HOOFDSTUK V. Vergunningenbeleid

/

AFDELING 1. Vergunningsplichtige functiewijzigingen

/

Artikel 7.5.1

Artikel 192bis

AFDELING 2. Planologische attesten

/

Artikel 7.5.2

Artikel 178 (gedeeltelijk)

AFDELING 3. Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vr 22 december 1970

/

Artikel 7.5.3

Artikel 192

1

Artikel 7.5.4

Artikel 192

2

Artikel 7.5.5

Artikel 192

3

AFDELING 4. Verval, herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen

/

Artikel 7.5.6

Artikel 203

Artikel 7.5.7

Artikel 175

AFDELING 5. Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

/

Artikel 7.5.8

Artikel 176

AFDELING 6. Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder

/

Artikel 7.5.9

Artikel 177

HOOFDSTUK VI. Diverse bepalingen

/

AFDELING 1. Plannen- en vergunningenregisters

/

Artikel 7.6.1

Artikel 190

Artikel 7.6.2

1

2

3

Artikel 191

1

1bis

1ter

Artikel 7.6.3

Artikel 191

2

3

AFDELING 2. Informatieplichten

/

Artikel 7.6.4

Artikel 199

2

Artikel 7.6.5

Artikel 199

1

AFDELING 3. Stedenbouwkundig attest

/

Artikel 7.6.6

Artikel 178 (gedeeltelijk)

HOOFDSTUK VII. Handhaving

/

Artikel 7.7.1

Artikel 179

Artikel 7.7.2

Artikel 180

Artikel 7.7.3

Artikel 198

Artikel 7.7.4

Artikel 181

TITEL VIII. Aanhalingswijze

/

Artikel 8.1.1

/