Art. 49. Artikel 3, § 1, 3°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 wordt door de volgende bepaling vervangen:
“3° voor het openbaar verkeer openstaande wegen in Staatsbossen, natuur- en bosreservaten”.