Art. 53. 1. Uiterlijk op 31 december 1994 moet voor de Vlaamse kustgemeenten, voor het gedeelte van hun grondgebied gelegen binnen de maritieme duinstreek, een perceelsgewijze inventaris worden opgemaakt van de gebieden waar, met het oog op het maximaal behoud en optimaal beheer van de maritieme duinstreek, bestemmingswijzigingen of beperkende maatregelen wenselijk zijn. Voor deze percelen bevat de inventaris minstens de volgende gegevens:
a) de bestemmingszones volgens de heersende plannen van aanleg;
b) de eigendomsstructuur voor zover een bestemmingswijziging wordt voorgesteld;
c) de gemotiveerde voorstellen tot wijziging, eventueel met specifieke beperkingen;
d) voor wat de bouwzones betreft, opgave en beschrijving van de kadastrale percelen waarvan de niet-bebouwing wenselijk wordt geacht.

Deze inventaris wordt opgemaakt door de Vlaamse regering, in samenspraak met de betrokken gemeenten. De gemeenten stellen de nodige informatie ter beschikking.

2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure van openbaar onderzoek bij het opmaken van deze inventaris. (ing. Decr. 14 juli 1993, art. 2, I: 10 september 1993)]
(m.b.t. 2, zie erratum B.S., 12 oktober 1993, p 22.358)