Hoofdstuk II.
Het visverlof


Art. 7.
Niemand mag vissen in de wateren waarop deze wet van toepassing is, zonder voorzien te zijn van een regelmatig visverlof, op straffe van geldboete van 50 tot 200 [euro] en verbeurdverklaring van al de voorwerpen die tot het plegen van het misdrijf hebben gediend.

Art. 7.
Niemand mag vissen in de wateren waarop deze wet van toepassing is, zonder voorzien te zijn van een regelmatig visverlof [...]

Art. 8.
[De kinderen beneden 14 jaar die met één van een eenvoudige vishaak voorziene hengel vissen, worden van het visverlof vrijgesteld op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en gedurende de schoolverloven op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van hun vader, moeder, voogd of van een door hen aangesteld meerderjarige voorzien van een visverlof.
Het aantal vergezellende kinderen is tot vier beperkt.]
De Koning kan andere algemene vrijstellingen verlenen.

Art. 8.

[§ 1

De Vlaamse Regering regelt de vorm van de visverloven, hun geldigheidsduur en de wijze waarop zij worden afgegeven, evenals de voorwaarden van afgifte en intrekking ervan.

§ 2 [

Jongeren tot en met zeventien jaar worden vrijgesteld van het visverlof onder de volgende voorwaarden:
ze vissen met maximaal één hengel;
ze vissen uitsluitend vanaf de oever, inclusief vanop een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de oever;
ze vissen uitsluitend van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang;
ze gebruiken geen aasvissen;
ze laten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrij in het water van herkomst;
ze vervoeren geen vissen en ze houden geen vissen in hun bezit tijdens het hengelen.
]

§ 3

De Vlaamse Regering kan andere algemene vrijstellingen verlenen voor het bezit van een visverlof.]

[§ 4

De Vlaamse regering kan vissersverenigingen erkennen.

§ 5

De Vlaamse regering stelt de voorwaarden op waaronder ze erkenning kan verlenen.]

Art. 9.
De Koning bepaalt de prijs van het visverlof, daarbij rekening houdend met de wijze van vissen, de te gebruiken tuigen en de dagen waarop het visverlof gebezigd zal mogen worden.
Ook bepaalt Hij de voorwaarden tot het verlenen en het intrekken van het visverlof.
[De Waalse Regering reikt de visverloven uit volgens de door haar bepaalde wijze om hun uitreiking te vergemakkelijken.]
Op het verlof mag geen provinciale of gemeentelijke belasting worden geheven.

Art. 9.
De belasting op de afgifte van visverloven wordt als volgt vastgesteld:
voor het jeugdvisverlof: 5 euro. Dit visverlof wordt afgegeven aan jongeren tot en met zeventien jaar. Het jeugdvisverlof geeft het recht om met maximaal twee hengels te vissen, zowel overdag als's nachts, vanaf de oever, vanop een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de oever, en op een andere wijze dan vanaf de oever. Elke gevangen vis wordt onmiddellijk en voorzichtig vrijgelaten in het water van herkomst. Het jeugdvisverlof geeft geen recht om aasvissen te gebruiken, noch om vissen te vervoeren en tijdens het hengelen in bezit te houden;
voor het gewone visverlof: 13 euro. Dit visverlof geeft het recht om met maximaal twee hengels te vissen vanaf de oever, inclusief vanop een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de oever. Elke gevangen vis wordt onmiddellijk en voorzichtig vrijgelaten in het water van herkomst. Het gewone visverlof geeft geen recht om aasvissen te gebruiken, noch om te vissen van twee uur na de officiële zonsondergang tot twee uur voor de officiële zonsopgang. Het gewone visverlof geeft geen recht om vissen te vervoeren en tijdens het hengelen in bezit te houden;
voor het grote visverlof: 48 euro. Dit visverlof geeft het recht om te vissen volgens de wijze van het gewone visverlof. Het grote visverlof geeft bijkomend het recht om aasvissen te gebruiken, om te vissen op andere wijzen dan vanaf de oever, alsook om te vissen van twee uur na de officiële zonsondergang tot twee uur voor de officiële zonsopgang. Het grote visverlof geeft bijkomend het recht om vissen te vervoeren en tijdens het hengelen in bezit te houden conform de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.