Art. 7.
Niemand mag vissen in de wateren waarop deze wet van toepassing is, zonder voorzien te zijn van een regelmatig visverlof, op straffe van geldboete van 50 tot 200 [euro] en verbeurdverklaring van al de voorwerpen die tot het plegen van het misdrijf hebben gediend.