Art. 9.
De Koning bepaalt de prijs van het visverlof, daarbij rekening houdend met de wijze van vissen, de te gebruiken tuigen en de dagen waarop het visverlof gebezigd zal mogen worden.
Ook bepaalt Hij de voorwaarden tot het verlenen en het intrekken van het visverlof.
[De Waalse Regering reikt de visverloven uit volgens de door haar bepaalde wijze om hun uitreiking te vergemakkelijken.]
Op het verlof mag geen provinciale of gemeentelijke belasting worden geheven.