Art. 17bis.
[Met het oog op de bewaring van de populaties van visteeltsoorten in een gunstige staat van instandhouding in de zin van artikel 1bis, 10░, van de wet van 12ájuli 1973 op het natuurbehoud, neemt de Regering alle noodzakelijke maatregelen teneinde het vangen, het houden, het vervoer en het verkopen van in de waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest onttrokken vissen, te verbieden.
Wat betreft de soorten die beschermd zijn overeenkomstig artikel 2quinquies van de wet van 12ájuli 1973 op het natuurbehoud, beroept de Regering zich op de gegevens verzameld krachtens deze wet om vast te stellen of de in het vorige lid bedoelde maatregelen dienen te worden getroffen.]
Zij kan met name bepalen welke soorten het onderwerp zijn van bijzondere maatregelen, de voorschriften inzake grootte of aantal, de inhoud van de bewaar- en vervoerbakken. Zij bepaalt de plaatsen, deel of geheel van het grondgebied van het Waalse Gewest waar de verkoop van deze soorten verboden is.
De inbreuken op de bepalingen van de besluiten genomen krachtens het 1e en het 2e lid worden gestraft met een boete van 100 tot 1000 [euro].]