Art. 24.
In al de gevallen waarin de wet de verbeurdverklaring uitspreekt van de netten, vistuigen of andere voorwerpen die tot het plegen van het misdrijf hebben gediend, zijn de overtreders gehouden ze op de eerste aanmaning van de overheidsbeambten te overhandigen.
In geval van weigering worden zij tot geldboete van 100 tot 500 [euro] veroordeeld.