Art. 40.
De Koning stelt de datum van inwerkingtreding van deze wet vast.