Afdeling II.
Het Vlaamse Gewest


Art. 1.5.2.1.

§1. De Vlaamse Regering wijst de minister aan die belast is met de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid.

§2. De Vlaamse Regering bepaalt de krachtlijnen van het integraal waterbeleid.

Daartoe stelt de Vlaamse Regering een waterbeleidsnota vast.


Art. 1.5.2.2.

§1. De Vlaamse Regering stelt een Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, afgekort CIW, in. De CIW is multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld.

§2. De CIW staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in voor de voorbereiding, de planning, de controle en de opvolging van het integraal waterbeleid, waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking en is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake integraal waterbeleid.

§3. De Vlaamse Milieumaatschappij verzekert het secretariaat en de ondersteuning van de planningscel van de CIW. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de samenstelling en de werking van de CIW.