Afdeling I.
De waterbeleidsnota


Art. 1.6.1.1.

1. De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid voor het Vlaamse Gewest in zijn geheel, en per stroomgebied afzonderlijk, inclusief een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties die zijn vastgesteld in het stroomgebied.

De waterbeleidsnota geeft eveneens aan in hoeverre de krachtlijnen van het integraal waterbeleid vastgelegd in de waterbeleidsnota afgestemd zijn op gewestelijke beleidsplannen.

2. De eerste waterbeleidsnota wordt uiterlijk op 22 december 2004 vastgesteld.

De waterbeleidsnota wordt een eerste keer herzien uiterlijk op 22 december 2013 en vervolgens om de zes jaar

3. Het ontwerp van waterbeleidsnota wordt ter inzage gelegd bij de gemeenten gedurende ten minste zes maanden. Iedereen kan schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd wordt de nota voor advies voorgelegd aan de onderstaande strategische adviesraden:
1 de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ;
2 de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) ;
3 de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) .

4. De waterbeleidsnota wordt bekendgemaakt door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan daartoe nadere regels bepalen.