Art. 1.6.2.2.

1. De stroomgebiedbeheerplannen worden uiterlijk 22 december 2009 voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt.

Uiterlijk op 22 december 2015 worden voor elk stroomgebiedsdistrict, als onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan, overstromingsrisicobeheerbepalingen opgenomen, als vermeld in artikel 1.6.2.5, 1.

Overstromingsrisicobeheerplannen die vr 22 december 2010 werden voltooid kunnen gebruikt worden, mits de inhoud van deze plannen gelijkwaardig is aan punten 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 en 4.2, van bijlage 1, en de maatregelen, vermeld in punt 6 van bijlage 2, voldoen aan artikel 1.2.3, 12, en mits de maatregelen de bedoeling hebben de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen te verwezenlijken.

2. Deze stroomgebiedbeheerplannen worden vervolgens om de zes jaar getoetst en zo nodig herzien overeenkomstig de regels voor de opmaak ervan. Bij de toetsing en herziening van de stroomgebiedbeheerplannen wordt rekening gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering, onder meer op het plaatsvinden van overstromingen.

De plannen blijven in ieder geval van kracht tot de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen zijn bekendgemaakt.