Art. 1.7.4.2. De maatregelenprogramma's bevatten de in bijlage 2 bepaalde gegevens.