Hoofdstuk III.
Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier


Art. 2.3.1. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier voor de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie.

Art. 2.3.2.

§1.Voor water, bestemd voor menselijke consumptie, moet de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldoen op het punt binnen een perceel of gebouw waar het water uit de kranen komt die gewoonlijk worden aangewend voor water, bestemd voor menselijke consumptie.

§2. Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 2.4.1, §1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, maar dat de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk daardoor niet in het gedrang komt, wordt de waterleverancier, behalve in publieke gebouwen en voor zover de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd over de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die daarvoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water, bestemd voor menselijke consumptie, voldoet aan de kwaliteitseisen.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over het feit dat niet is voldaan aan de kwaliteitseisen, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

§3. Als in een publiek gebouw het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, moet de waterleverancier de eigenaar, de abonnee en de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering inlichten.

De eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water, bestemd voor menselijke consumptie, voldoet aan de kwaliteitseisen.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

§4. Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 2.4.1, §1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, en als daardoor de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk wordt beļnvloed, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie.

De waterleverancier:
adviseert de eigenaar of abonnee over de te nemen herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet, vermeld in paragraaf 2;
legt herstelmaatregelen op aan het huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen;
legt termijnen voor de uitvoering ervan op;
brengt de toezichthoudende ambtenaar, vermeld in artikel 5.2.1.1, op de hoogte van de situatie.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

De eigenaar of de abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen.


Art. 2.3.3.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het uit het tankschip of de tankauto komt.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat in het kader van een niet-commerciėle activiteit wordt geleverd in flessen of verpakkingen, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waarop de flessen of verpakkingen worden gevuld.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat aangewend wordt in een levensmiddelenbedrijf voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen en dat geleverd wordt via een waterdistributienetwerk en geen verwerking of behandeling in het bedrijf ondergaat, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het in het bedrijf wordt aangewend.


Art. 2.3.4.

Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §1 en §2, blijkt dat er een reėel risico is dat het water aan de kranen die in het desbetreffende perceel of gebouw gewoonlijk worden aangewend voor water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, wordt de waterleverancier, voor zover hij de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd over de situatie en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die daarvoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over het reėle risico dat niet aan de kwaliteitseisen is voldaan, en over de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 2.4.1, §1 en §2, blijkt dat er een reėel risico is voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk of voor de goede werking ervan door een gebrek in het huishoudelijk leidingnet, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie, legt herstelmaatregelen op om het reėle risico weg te nemen en legt termijnen op voor de uitvoering ervan. Indien de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geļnformeerd, dient in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar te informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen. De eigenaar of de abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet om het vastgestelde reėle risico voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk of de goede werking ervan weg te nemen.


Art. 2.3.5.

§1. Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk wordt belast met de sanering van het door de exploitant aan haar abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water.

§2. Om aan zijn saneringsverplichting te voldoen, kan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk deze sanering hetzij zelf organiseren, hetzij hiervoor beroep doen op een derde, zoals voorzien in artikel 2.6.1.3.3.

§3. De Vlaamse Regering kan aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk openbare dienstverplichtingen opleggen inzake de sanering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de saneringsverplichting en de openbare dienstverplichtingen.

Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk besteedt bij het voldoen aan zijn saneringsverplichting maximaal aandacht aan het rationeel gebruik van drinkwater en aan de afkoppeling, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater.