Art. 2.5.1.1.

1. De Vlaamse Regering legt aan de waterleverancier openbare dienstverplichtingen op, die betrekking kunnen hebben op:
1
de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het openbaar waterdistributienetwerk en van de inrichtingen;
2
het bevorderen van duurzaam watergebruik bij de abonnee en de verbruikers, waarbij actieprogramma's en sensibilisatiecampagnes naar de diverse doelgroepen gevoerd worden;
3
het nemen van maatregelen van sociale aard, waarbij rekening gehouden wordt met het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water;
4
de dienstverlening aan de abonnee verzekeren, waarbij servicegaranties geboden worden;
5
het in acht nemen van milieuzorg bij de winning, de behandeling en de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie en van tweedecircuitwater, gebaseerd op de beste beschikbare technieken;
6
het instellen van een aansluitrecht en het toepassen van de tariefstructuren voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, waarbij:
a) rekening gehouden wordt met de in 3 bedoelde maatregelen van sociale aard;
b) duurzaam watergebruik bevorderd wordt;
7
het bezorgen van het overeenkomstig artikel 2.5.3.1. vastgestelde algemeen en bijzonder waterverkoopreglement aan elke abonnee;
8
het streven naar zo laag mogelijke kostprijzen, onder afweging van de kosten en baten, die voortvloeien uit de realisering van de overige openbare dienstverplichtingen;

2. De Vlaamse Regering kan, na consultatie van de WaterRegulator:
1
andere openbare dienstverplichtingen opleggen dan die bepaald in 1;
2
nadere regels bepalen met betrekking tot de in 1 en 2, 1, bedoelde openbare dienstverplichtingen;
3
specifieke maatregelen of programma's opleggen aan de waterleverancier met betrekking tot de uitvoering van de in 1 en 2, 1, bedoelde openbare dienstverplichtingen;
4
nadere regels bepalen met betrekking tot de vergoeding voor de waterleveranciers voor de uitvoering van opgelegde taken die niet tot de kerntaken van de waterleverancier behoren.