Art. 2.6.1.3.2.

De Vlaamse Regering stelt het in artikel 2.6.1.3.1, §2 bedoelde subsidiėringsprogramma vast binnen de perken van de daartoe in de begroting ingeschreven kredieten. De Vlaamse Regering houdt daarbij rekening met de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zoals bedoeld in artikel 10.2.3, §1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de in het eerste lid vermelde procedure.