Onderafdeling 5.
Berekening van de vuilvracht op basis van omzet¨tingscoŽfficiŽnten


Art. 4.2.2.5.1.

Onverminderd de toepassing van artikel 4.2.2.3.4.tot 4.2.2.3.6., wordt bij het niet of onvolledig voorhanden zijn van de gegevens, bedoeld in artikel 4.2.2.3.3., de vuilvracht voor ťťn of meer van de termen N1 ,N2, N3 en Nv als volgt berekend;
† †N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv
met:
N:†de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;
† †N1 = A x C1
† † † † † † † B
waarin:
N1:†de vuilvracht veroorzaakt door de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenhe≠den;
A:†de bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitgedrukt over≠eenkomstig de †grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
B:†de grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgeno≠men in bijlage 5;
C1:†de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 4 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
† †N2 = (Q - K) x C2
waarin:
N2:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zware metalen, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Q: het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzie≠ningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoeveelheid water, uitgedrukt in m≥;
K:†de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
C2:†de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 5 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
† †N3 = (Q - K) x C3
waarin:
N3:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de nutriŽnten stikstof en fosfor, uitgedrukt in vervuilingseenhe≠den;
Q:† het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzie≠ningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoe≠veelheid water, uitgedrukt in m≥;
C3: de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 6 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
K:††de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
† † †Nk = ak (K x 0,0004)
waarin:
Nk:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwa≠ter;
k:†het thermisch belast koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
ak:†deze term is gelijk aan 0,550.

† †Nv = (Q - K) x Cv
waarin:
Nv:†de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;
Q:†het waterverbruik zoals hierboven bepaald;
K:†de hoeveelheid koelwater, vermeld in artikel 4.2.2.3.1.;
Cv:†deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen vermeld in artikel 4.2.2.1.1. ß2, 1į en 2į, en is in alle andere gevallen gelijk aan de omzettingscoŽfficiŽnt, vermeld in kolom 7 van de tabel opgenomen in bijlage 5.


Art. 4.2.2.5.2.

Voor de toepassing van artikel 4.2.2.5.1. wordt onder Q verstaan:
het waterverbruik berekend als de som van het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op een andere wijze ontvangen hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m≥.

Q wordt als volgt berekend:
1į het gefactureerde waterverbruik wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.2.2.5.1.;
2į de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan:
a)het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
b)indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een verzegelde dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 4.2.3.1., ß2, 2į en 3į ;
3į de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan:
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
b) wanneer het opgenomen volume oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een verzegelde debietmeting met registratie wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;
c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor de watervang bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater gelijk is aan de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m≥ per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is:
1) voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit: T = 200;
2) voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur: T = 10 x het reŽle aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
3) in de overige gevallen: T = 2000;
d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
1) voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten: op basis van tellerstanden van deze periode;
2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of c) en op dagbasis berekend;
4į voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage 5 vermelde sectoren en/of vervuild wordt. De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan:
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de door de regering vastgestelde regels;
b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume gebruikt of vervuild hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m≤ afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m≤;
c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan het heffingsjaar:
1) voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten: op basis van de tellerstanden van deze periode;
2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende hoeveelheid hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend.

De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in dit artikel, die vůůr 1 januari 2004 in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Vlaamse Milieumaatschappij. De overige debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een laboratorium als vermeld in artikel 4.2.2.3.2. Als de verzegeling verbroken wordt, verwittigt de heffingsplichtige onmiddellijk de ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij belast met de controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing. De heffingsplichtige gebruikt hiervoor het formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter beschikking stelt.

In geval van het resetten van de debietmeetsystemen, vermeld in deze paragraaf, in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar worden de tellerstanden voor dat jaar voor de berekening van de heffing uitgesloten.