Art. 4.2.2.5.1.

Onverminderd de toepassing van artikel 4.2.2.3.4.tot 4.2.2.3.6., wordt bij het niet of onvolledig voorhanden zijn van de gegevens, bedoeld in artikel 4.2.2.3.3., de vuilvracht voor ťťn of meer van de termen N1 ,N2, N3 en Nv als volgt berekend;
† †N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv
met:
N:†de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;
† †N1 = A x C1
† † † † † † † B
waarin:
N1:†de vuilvracht veroorzaakt door de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenhe≠den;
A:†de bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitgedrukt over≠eenkomstig de †grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
B:†de grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgeno≠men in bijlage 5;
C1:†de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 4 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
† †N2 = (Q - K) x C2
waarin:
N2:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zware metalen, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Q: het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzie≠ningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoeveelheid water, uitgedrukt in m≥;
K:†de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
C2:†de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 5 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
† †N3 = (Q - K) x C3
waarin:
N3:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de nutriŽnten stikstof en fosfor, uitgedrukt in vervuilingseenhe≠den;
Q:† het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare watervoorzie≠ningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen hoe≠veelheid water, uitgedrukt in m≥;
C3: de omzettingscoŽfficiŽnt vermeld in kolom 6 van de tabel opgenomen in bijlage 5;
K:††de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
† † †Nk = ak (K x 0,0004)
waarin:
Nk:†de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwa≠ter;
k:†het thermisch belast koelwater zoals bedoeld in artikel 4.2.2.3.1.;
ak:†deze term is gelijk aan 0,550.

† †Nv = (Q - K) x Cv
waarin:
Nv:†de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;
Q:†het waterverbruik zoals hierboven bepaald;
K:†de hoeveelheid koelwater, vermeld in artikel 4.2.2.3.1.;
Cv:†deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen vermeld in artikel 4.2.2.1.1. ß2, 1į en 2į, en is in alle andere gevallen gelijk aan de omzettingscoŽfficiŽnt, vermeld in kolom 7 van de tabel opgenomen in bijlage 5.