Art. 4.2.4.2.

1.De heffingsplichtige die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar een eigen waterwinning in gebruik neemt, is verplicht dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop hij van die waterwinning gebruik maakt.

De heffingsplichtige die het gebruik van een eigen waterwinning stopzet, is verplicht dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop die waterwinning niet meer wordt gebruikt.

In geval van overschrijding van de termijn, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt ongeacht de datum van de stopzetting, vermeld in de melding, aangenomen dat de heffingsplichtige pas vanaf de tweede maand vr de datum van ontvangst van de melding de waterwinning niet meer gebruikt. Tenzij de stopzetting reeds op een eerdere datum werd vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, of tenzij een eerdere datum van stopzetting werd vastgelegd in de vergunning waarvoor er geen verdere exploitatie werd vastgesteld.

De melding vermeld in het eerste en tweede lid wordt gedaan met het formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter beschikking stelt.

2. De Vlaamse Milieumaatschappij bezorgt de gegevens van de melding van ingebruikname van een grondwaterwinning aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de grondwaterwinning zich bevindt.

3. De heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.2.1.1, 2, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, gedeeltelijk overschakelt op water, afgenomen van een openbaar waterdistributienet, meldt dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij over een aansluiting bij de openbare watervoorzieningsmaatschappij beschikt.

De heffingsplichtige, vermeld in artikel 4.2.2.2.1, 1, 3, die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, volledig overschakelt op water opgenomen uit een eigen waterwinning, meldt dat aan de Vlaamse Milieumaatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij uitsluitend gebruik maakt van een eigen waterwinning.