Hoofdstuk I.
Toezicht en handhaving met betrekking tot titel I


Art. 5.1.1.

Voor de artikelen 1.3.1.1, 1.3.2.2 tot en met 3.3.3.1, 1.7.3.3 en 1.7.5.4, van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten bij deze artikelen gebeurt het toezicht op en de handhaving van milieu-inbreuken en milieumisdrijven, en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.