Bijlage 1. Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen

Bijlage 1. - Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen

1. Gegevens met betrekking tot de analyses en beoordelingen :


1.1. overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 1°, een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict :
1° voor oppervlaktewateren :
a) kaarten met de ligging en de grenzen van de oppervlaktewaterlichamen;
b) kaarten van de typen oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied;
c) aanduiding op kaart van de overeenkomstig artikel 1.7.2.3.1, als kunstmatig of sterk veranderd aangeduide oppervlaktewaterlichamen en de opgave van de redenen voor het aanmerken van de desbetreffende oppervlaktewaterlichamen als kunstmatig of sterk veranderd;
d) bepaling van de referentieomstandigheden voor de typen oppervlaktewaterlichamen;
e) een beschrijving van de aanpak en de methoden die zijn toegepast om de mengzones af te bakenen;
f) een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen met het oog op het verkleinen van de omvang van de mengzones in de toekomst;
2° voor grondwater : kaarten met de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen;


1.2. overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 2°, een overzicht van de betekenisvolle belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van oppervlaktewater en grondwater, met inbegrip van :
1° een raming van de verontreiniging door puntbronnen;
2° een raming van de verontreiniging door diffuse bronnen, met inbegrip van een overzicht van het bodemgebruik;
3° een raming van de effecten op de kwantitatieve toestand van het water, met inbegrip van onttrekkingen;
4° een analyse of beoordeling van de andere effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater;
5° een analyse van langetermijntendensen met betrekking tot de concentraties van prioritaire stoffen die de tendens hebben te accumuleren in sediment of biota met bijzondere aandacht voor de stoffen antraceen, gebromeerde difenylethers, cadmium en cadmiumverbindingen, C1013-chlooralkanen, di(2ethylhexyl) ftalaat, fluorantheen, hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen, hexachloorcyclohexaan, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pentachloorbenzeen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, tributyltinverbindingen, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM en de stoffen dicofol, perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxyfen, dioxinen en dioxine-achtige verbindingen, hexabroomcyclododecaan en heptachloor en heptachloorepoxide, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM, op basis van de programma's voor de monitoring van de watertoestand;
6° een inventaris, met inbegrip van kaarten als die beschikbaar zijn, van de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire stoffen en door de Vlaamse Regering aan te wijzen verontreinigende stoffen, waar passend, met inbegrip van dc concentraties ervan in sedimenten en biota. In de inventaris wordt ook opgenomen welke referentieperiodes gebruikt werden voor de gemaakte schattingen;


1.3. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §1, 3°, uitgevoerde economische analyse van het watergebruik;

1.4. de conclusies van de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §2, voorlopige overstromingsrisicobeoordeling worden opgesteld in de vorm van een summiere kaart van het stroomgebiedsdistrict, waarop de gebieden zijn afgebakend waarvoor werd geconcludeerd dat er een potentieel significant overstromingsrisico bestaat;

1.5. de overeenkomstig artikel 1.7.3.1, §3 en §4, opgemaakte en al geldende overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten, en de conclusies uit die kaarten;

2. Gegevens met betrekking tot de beschermde gebieden :

2.1. vermelding en kaarten van de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1, waarvan een register moet worden opgemaakt.

3. Gegevens met betrekking tot de programma's voor de monitoring :


3.1. een kaart van de overeenkomstig artikel 1.7.5.1 gevormde monitoringnetwerken, en een presentatie in kaartvorm van de resultaten van de overeenkomstig artikel 1.7.5.1 uitgevoerde programma's voor de monitoring voor de toestand van :
1° oppervlaktewater : ecologische, chemische en kwantitatieve toestand;
2° grondwater : chemische en kwantitatieve toestand;
3° de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1.


3.2. aanvullende kaarten waarop de informatie over de chemische toestand van het oppervlaktewater van een of meer van de volgende stoffen afzonderlijk van informatie van de stoffen vermeld in artikel 3 of vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1. bij titel II van VLAREM, wordt weergegeven:
a) de stoffen gebromeerde difenylethers, kwik en kwikverbindingen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, tributyltinverbindingen, perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, hexabroomcyclododecaan en heptachloor en hepta-chloorepoxide die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's;
b) de stoffen dicofol, perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten, quinoxyfen, dioxinen en dioxineachtige verbindingen, aclonifen, bifenox, cybutryne, cypermethrin, dichloorvos, hexabroom-cyclododecaan, heptachloor en heptachloor-epoxide en terbutryn, (waarvoor vanaf 22 december 2018 nieuwe normen van kracht zijn) ;
c) de stoffen antraceen, gebromeerde difenylethers, fluorantheen, lood en loodverbindingen, naftaleen, nikkel en nikkelverbindingen en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (waarvoor vanaf 22 december 2015 herziene, strengere MKN zijn vastgesteld) ;


3.3. de rechtvaardiging voor de toegepaste meetfrequentie, vermeld in artikel 1quinquies, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, als de monitoringsintervallen meer dan een jaar bedragen.

4. Gegevens met betrekking tot de milieudoelstellingen.


4.1. een lijst van de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en de beschermde gebieden, vermeld in artikel 1.7.6.1. Voor de prioritaire stoffen waarvoor een milieukwaliteitsnorm voor een andere matrix dan biota toegepast wordt, of wanneer relevant, voor een andere biotataxon als vermeld in artikel 4 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM:
1° de redenen en de basis voor het gebruik van die mogelijkheid;
2° waar relevant, de vastgestelde alternatieve milieukwaliteitsnormen, het bewijs dat die milieukwaliteitsnormen een even hoog beschermingsniveau bieden als de milieukwaliteitsnormen, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM, met inbegrip van de gegevens en de methode waarmee de milieukwaliteitsnormen zijn afgeleid en de categorieën van oppervlaktewateren waarvoor die milieukwaliteitsnormen zouden gelden;
3° ter vergelijking met de informatie, vermeld in punt 4°, de bepalingsgrenzen van de analysemethoden voor de matrices, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van VLAREM, met inbegrip van informatie over de prestaties van die methoden ten aanzien van de minimale prestatiekenmerken, vermeld in artikel 1quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
4° een tabel waarin de bepalingsgrenzen en informatie over de prestaties van de toegepaste analysemethode worden weergegeven ten aanzien van de minimale prestatiekenmerken, vermeld in artikel 1quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.;

4.2. de aanduiding van de gevallen waarin overeenkomstig de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1 tot en met 1.7.2.5.6, moest worden afgeweken van de milieudoelstellingen, met inbegrip van de redenen daarvoor, de vereiste maatregelen en de in verband daarmee vereiste informatie, in het bijzonder :
1° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.1, een overzicht van :
a) de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen vóór het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen;
b) de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van die maatregelen;
c) het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van die maatregelen;
2° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.2, een aanduiding van de redenen voor het vaststellen van minder strenge milieudoelstellingen;
3° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.3 :
a) de voorwaarden waaronder uitzonderlijke of redelijkerwijs niet te voorspellen omstandigheden mogen worden aangevoerd, met inbegrip van de vaststelling van passende indicatoren daarvoor;
b) de maatregelen, vernield in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1° ;
4° in het geval, vermeld in artikel 1.7.2.5.4 een aanduiding van de redenen voor die veranderingen of wijzigingen;

4.3. een lijst en beschrijving van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen in de gebieden, vermeld in artikel 1.7.3.1, §2.

5. Afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones :


5.1. gegevens met betrekking tot de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones;

5.2. de aanduiding op een kaart van de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones.

6. Beleidsdoelstellingen :


6.1. de integratie van alle beleidsvoornemens van de betrokken waterbeheerders voor alle aspecten van het waterbeleid binnen het desbetreffende stroomgebied;

6.2. gegevens met betrekking tot overstromingsrisico's :
6.2.1. gegevens van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, namelijk :
a) kaarten van het stroomgebiedsdistrict met een geschikte schaal, waarop de grenzen van de stroomgebieden, de deelstroomgebieden en de kustgebieden worden aangegeven, alsmede de topografie en het grondgebruik;
b) een beschrijving van de overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die significante negatieve effecten hebben gehad op de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid en ten aanzien waarvan nog steeds de kans bestaat dat zich in de toekomst soortgelijke overstromingen voordoen, inclusief de omvang van de overstroming en de waterafvoerroutes, en een beoordeling van de negatieve effecten die ze hebben meegebracht;
c) een beschrijving van belangrijke overstromingen die zich in het verleden hebben voorgedaan en waarvoor geldt dat soortgelijke overstromingen in de toekomst aanzienlijke negatieve effecten kunnen hebben;
d) een beoordeling van de mogelijke negatieve gevolgen van toekomstige overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid, rekening houdend, voor zover mogelijk, met kwesties als de topografie, de ligging van waterlopen en hun algemene hydrologische en geomorfologische kenmerken, met inbegrip van de rol van uiterwaarden die het water op natuurlijke wijze vasthouden, de doeltreffendheid van bestaande door de mens aangelegde werken ter bescherming tegen overstromingen, de locatie van bevolkte gebieden, gebieden met economische bedrijvigheid en ontwikkelingen op lange termijn, waaronder de effecten van klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen, of de beslissing om geen voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uit te voeren;
6.2.2. een beschrijving van de door de betrokken lidstaten vastgestelde methodologie voor de kosten-batenanalyse die wordt gebruikt bij de beoordeling van maatregelen met grensoverschrijdende gevolgen, als die beschikbaar is voor gedeelde stroomgebieden of deelstroomgebieden.

7. Gegevens met betrekking tot de maatregelenprogramma's :


7.1. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.7.4.1 en bijlage 2 vastgestelde maatregelenprogramma's, met inbegrip van de wijze waarop de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde doelstellingen moeten worden bereikt;

7.2. de prioriteit die de maatregelen voor overstromingsrisicobeheer hebben met het oog op de verwezenlijking van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en de wijze waarop de vorderingen bij de uitvoering van het plan zullen worden gevolgd.

8. Herzieningen van het stroomgebiedbeheerplan :


8.1. een samenvatting van alle veranderingen of actualiseringen sinds de publicatie van het vorige stroomgebiedbeheerplan, met inbegrip van een samenvatting van de toetsingen overeenkomstig artikel 1.7.3.2, §2 en §3;

8.2. een beoordeling van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de milieudoelstellingen, met een presentatie in kaartvorm van de monitoringresultaten voor de vorige planperiode, en een verklaring voor de milieudoelstellingen die niet zijn bereikt;

8.3. een samenvatting van en een verklaring voor eventuele maatregelen in het vroegere stroomgebiedbeheerplan die niet zijn uitgevoerd;

8.4. een samenvatting van alle aanvullende tussentijdse maatregelen die in het overeenkomstig artikel 1.7.4.1 opgestelde maatregelenprogramma zijn vastgesteld sedert de publicatie van het vorige stroomgebiedbeheerplan;

8.5. in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1 tot 1.7.2.5.6, wordt bovendien de volgende informatie opgenomen in de herziening van het stroomgebiedbeheerplan :
1° een samenvatting van de herzieningen van de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.7.2.5.1 tot en met 1.7.2.5.6 van de milieudoelstellingen is afgeweken;
2° een evaluatie van de uitvoering van de maatregelen;
3° een overzicht van eventuele extra maatregelen;
4° in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.1, bovendien de redenen voor de betekenisvolle vertraging en het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen;
5° in de gevallen, vermeld in artikel 1.7.2.5.3, bovendien een overzicht van de effecten van de in omstandigheden, vermeld in artikel 1.7.2.5.3, en van de maatregelen, vermeld in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1° .

9. Overige gegevens :


9.1. een register van andere meer gedetailleerde plannen en programma's die betrekking hebben op sectoren, aangelegenheden of watertypen, alsmede een samenvatting daarvan;

9.2. een samenvatting van de overeenkomstig artikel 1.6.2.5 genomen maatregelen inzake voorlichting en raadpleging van het publiek, de resultaten daarvan, alsmede de planwijzigingen die daarvan het gevolg zijn;

9.3. een lijst van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de toepassing van de bepalingen van de richtlijn binnen ieder stroomgebiedsdistrict;

9.4. de contactpunten en procedures om de achtergrondinformatie en de informatie, vermeld in artikel 1.6.2.5, §1, en de overeenkomstig artikel 1.7.5.2 verzamelde monitoringgegevens, te verkrijgen.

10. Opmaak of wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg. In het geval, vermeld in artikel 1.6.2.4, §3, worden de volgende elementen aangegeven in het stroomgebiedbeheerplan :
1° de aanduiding van de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg die moeten worden opgemaakt of gewijzigd;
2° de aanduiding van de elementen die in de op te maken of te wijzigen plannen moeten worden opgenomen;
3° een indicatieve raming van de eventuele planschade die daaruit voortvloeit.

11. Niet-technische samenvatting : een goed onderscheiden, voor een breed publiek bedoelde samenvatting van de krachtlijnen van het stroomgebiedbeheerplan