Bijlage 2. Inhoud van de maatregelenprogramma?s

Bijlage 2. Inhoud van de maatregelenprogramma’s

1. Maatregelen voor de toepassing van communautaire wetgeving:
de maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de communautaire wetgeving voor de waterbescherming en andere communautaire wetgeving. De in het kader van andere communautaire wetgeving genomen overstromingsgerelateerde maatregelen;

2. Maatregelen voor de realisatie van het kostenterugwinningsbeginsel en het vervuiler-betaalt-beginsel:

2.1. de overeenkomstig artikel 1.7.2.6.1 genomen maatregelen die nodig zijn voor de realisatie van het in artikel 1.2.3, 5° en 6°, bedoelde vervuiler-betaalt-beginsel en kostenterugwinningsbeginsel, met inbegrip van:
1° de in artikel 1.7.3.1, 3°, b) , bedoelde beoordeling over de meest kosteneffectieve combinatie op het gebied van watergebruik, gebaseerd op ramingen van de potentiėle kosten van dergelijke maatregelen;
2° de redenen voor het niet onverkort toepassen van de maatregelen;
3° het aandeel van de verschillende vormen van watergebruik in de terugwinning van kosten voor waterdiensten.

3. Maatregelen met betrekking tot duurzaam watergebruik:

3.1. maatregelen om duurzaam watergebruik te bevorderen om de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken.

4. Maatregelen met betrekking tot de in artikel 1.7.6.1 bedoelde beschermde gebieden en met betrekking tot de waterrijke gebieden:

4.1. maatregelen om aan de bij decreet of besluit vastgestelde voorschriften met betrekking tot voor de onttrekking van water bestemd voor menselijke consumptie gebruikt water te voldoen, met inbegrip van maatregelen om de waterkwaliteit veilig te stellen om het niveau van zuivering dat voor de productie van water bestemd voor menselijke consumptie vereist is, te verlagen;

4.2. maatregelen inzake waterrijke gebieden.

5. Maatregelen met betrekking tot kwantiteit:

5.1. beheersingsmaatregelen voor de onttrekking van zoet oppervlaktewater en grondwater en de opstuwing van zoet oppervlaktewater, met inbegrip van:
1° een register of registers van wateronttrekkingen;
2° de vermelding van de gevallen waarin vrijstelling is verleend van de beheersingsmaatregelen;

5.2. beheersingsmaatregelen voor de aanvulling van grondwaterlichamen.

6. Maatregelen met betrekking tot het beheer van overstromingsrisico's

6.1. maatregelen om de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen te verwezenlijken;

6.2. deze maatregelen houden rekening met :
1° de doelstellingen en beginselen overeenkomstig artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4, en de milieudoelstellingen overeenkomstig artikel 1.7.2.1.1;
2° de kenmerken van het stroomgebied of bekken in kwestie;
3° bodem- en waterbeheer;
4° ruimtelijke ordening;
5° grondgebruik;
6° natuurbehoud;
7° scheepvaart en haveninfrastructuur.

7. Maatregelen met betrekking tot verontreiniging:

7.1. maatregelen ter voorkoming of vermindering van verontreiniging door puntbronnen;

7.2. maatregelen ter voorkoming of vermindering van verontreiniging door diffuse bronnen;

7.3. maatregelen voor het progressief voorkomen of verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewateren door prioritaire stoffen en van verontreiniging door andere stoffen, die het bereiken van de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 vastgestelde milieudoelstellingen kunnen verhinderen, met inbegrip van de maatregelen die erop gericht zijn dat de concentraties van prioritaire stoffen niet significant toenemen in sediment en/of de biota in kwestie;

7.4. maatregelen om elke betekenisvolle en aanhoudende stijging van de concentratie van verontreinigende stoffen in grondwater ten gevolge van menselijke activiteiten om te buigen, om de grondwaterverontreiniging te verminderen;

7.5. maatregelen ter voorkoming van verontreiniging uit technische installaties en ter voorkoming of beperking van de gevolgen van incidentele verontreiniging.

8. Maatregelen voor andere schadelijke effecten:

8.1. maatregelen voor andere schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater die overeenkomstig de in artikel 1.7.3.1 uitgevoerde analyses en beoordelingen worden vastgesteld, in het bijzonder maatregelen om ervoor te zorgen dat de hydromorfologische toestand verenigbaar is met het bereiken van de vereiste ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel.

9. Andere maatregelen om de milieudoelstellingen te bereiken:

9.1. alle andere maatregelen die nodig zijn om de overeenkomstig artikel 1.2.2 en artikel 1.7.2.1.1 door de Vlaamse regering vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken, met inbegrip van:
1° de maatregelen die overeenkomstig artikel 1.7.2.5.6 moeten worden genomen in geval de milieudoelstellingen vermoedelijk niet worden bereikt;
2° de maatregelen die moeten worden genomen in geval van de in de artikelen 1.7.2.5.1 tot 1.7.2.5.6 bedoelde gevallen, in het bijzonder:
a) in het geval van artikel 1.7.2.5.1:
- de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen voor het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste toestand te brengen;
- de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen;
- het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen;
b) in het geval van artikel 1.7.2.5.3: de in artikel 1.7.2.5.3, tweede lid, 1°, bedoelde maatregelen.