Bijlage 3. Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan

Bijlage 3. Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan

1. Algemene gegevens :
omvat minstens een situering van het bekken/grondwatersysteem binnen het stroomgebied, een algemene beschrijving van de kenmerken van het bekken en een beschrijving van het planproces voor het bekkenspecifiek/grondwatersysteemspecifiek deel.

2. Analyses en beoordelingen :
omvat minstens gegevens over analyses, beschermde gebieden en monitoring.

3. Visie :
omvat minstens :
- informatie over milieudoelstellingen binnen het bekken/grondwatersysteem en de gemotiveerde afwijkingen daarbij,
- een gebiedsgerichte visie op het waterbeheer in het bekken/grondwatersysteem inclusief het langetermijnstreefbeeld;
- de integratie van alle beleidsvoornemens van de betrokken waterbeheerders met betrekking tot alle aspecten van het waterbeleid binnen het desbetreffende bekken/grondwatersysteem;
- de afbakening van de overstromingsgebieden en van de oeverzones binnen het bekken en de motivering daartoe.

4. Actieprogramma :
omvat informatie over het actiepakket dat zal worden uitgevoerd om de doelstellingen op niveau van het bekken/grondwatersysteem te realiseren, per maatregel en per maatregelengroep, met inbegrip van de raming van de middelen.
Dit bevat onder meer :
- een overzicht van de vereiste infrastructuur- en inrichtingswerken, de daarmee gepaard gaande beheerswerken;
- de maatregelen voor het beheren van overstromingsrisico's;
- de aanduiding van de met de uitvoering ervan belaste diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, of de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest zijn belast met taken van openbaar nut.
De acties op deelbekkenniveau worden ge´ntegreerd op bekkenniveau.

5. Conclusies :
omvat minstens informatie over het herzien van de afwijkingen per oppervlaktewaterlichaam binnen het bekken en per grondwaterlichaam binnen het grondwatersysteem, en een algemene conclusie.

6. Niet- technische samenvatting :
is een goed onderscheiden, voor een breed publiek bedoelde samenvatting van de krachtlijnen van het bekkenspecifiek/grondwatersysteemspecifiek deel.