Bijlage 4. Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma

Bijlage 4. Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma

Een wateruitvoeringsprogramma is ten minste samengesteld uit :
1. een ge´ntegreerd voortgangsverslag van de stand van de uitvoering van het maatregelenprogramma;
2. een uitvoeringsplan voor het komende jaar en de komende jaren;
3. een weergave van de status van de acties;
4. in voorkomend geval een bijsturing van de acties;
5. in voorkomend geval een overzicht van de acties die stopgezet worden, inclusief de motivatie daarvoor;
6. in voorkomend geval een overzicht van bijkomende acties die passen binnen de visie en de maatregelen van het maatregelenprogramma;
7. in voorkomend geval een overzicht van de opmaak van RUP's, gekoppeld aan gewijzigde/bijkomende acties;
8. in voorkomend geval tussentijdse afbakeningen van overstromingsgebieden en oeverzones.