[HOOFDSTUK I/1.
INVENTARIS VAN HET VAREND ERFGOED (ing. decr. 9 mei 2014, art. 3, I: 1 januari 2016)]


Art. 3/1. De Vlaamse Regering kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen.

Art. 3/2. Varend erfgoed kan worden opgenomen in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed als het een of meer erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is of in aanmerking komt voor restauratie tot drijvend of varend object.

Varend erfgoed kan worden geschrapt uit de vastgestelde inventaris als het niet langer erfgoedwaarde bezit of als het niet langer voldoende goed bewaard is, noch in aanmerking komt voor restauratie tot drijvend of varend object.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere criteria voor het opnemen en schrappen van varend erfgoed in de inventaris van het varend erfgoed.

Art. 3/3. De Vlaamse Regering kan de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed actualiseren of er varend erfgoed aan toevoegen of uit verwijderen.

De Vlaamse Regering wint hierover voorafgaand het advies in bij de commissie. Dit advies wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De termijn van dertig dagen kan door de Vlaamse Regering eenmalig worden verlengd met dertig dagen op vraag van de commissie. De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor de adviesprocedure bepalen.

Art. 3/4. De leden van de commissie, de ambtenaren van het agentschap en de door de Vlaamse Regering aangewezen personen hebben, als dat voor het onderzoek ter voorbereiding van de vaststelling van de inventaris van het varend erfgoed noodzakelijk is, toegang tot het varend erfgoed, maar niet tot de gedeelten die gebruikt worden als woongelegenheid of bedrijfslokaal tenzij ze hiervoor de toestemming hebben van de eigenaar en de gebruiker.

Art. 3/5. De vastgestelde inventaris van het varend erfgoed bevat over elk goed dat erin opgenomen is, minstens de volgende gegevens:
1 de benaming;
2 een foto;
3 voor zover dat bekend is, het artikel van teboekstelling, het registratienummer op de scheepshypotheekbewaring of een andere wijze van identificatie;
4 een beschrijving op basis van de waarden, vermeld in artikel 2, 1.

De Vlaamse Regering kan de gegevens die voor elk varend erfgoed in de vastgestelde inventaris moeten worden opgenomen, nader omschrijven of uitbreiden.

Art. 3/6. De Vlaamse Regering wint voorafgaand aan de vaststelling van de inventaris van het varend erfgoed advies in bij de commissie. Dat advies wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. De termijn van dertig dagen kan door de Vlaamse Regering eenmalig worden verlengd met dertig dagen op vraag van de commissie. De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor de adviesprocedure bepalen.

Art. 3/7. Het agentschap stelt de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed digitaal beschikbaar voor het publiek. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.

Art. 3/8. Op het varend erfgoed dat in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed is opgenomen, kan een herkenningsteken worden aangebracht door de eigenaar of de gebruiker. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het model en het gebruik van dit herkenningsteken.

Art. 3/9. De eigenaars en gebruikers van het varend erfgoed dat in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed is opgenomen, kunnen volgens de modaliteiten door de Vlaamse Regering nader te bepalen, vrijgesteld worden van:
1 scheepvaartrechten;
2 haven-, kaai-, sluis-, brug-, doorvaart-, verblijfs-, tonnenmaat- en passagiersgelden of -rechten, van welke aard of benaming ook;
3 loodsgelden en loodsvergoedingen;
4 vergoedingen verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen;
5 retributies voor het opmaken, het afgeven of het wijzigen van documenten met betrekking tot het vaartuig die bij de wetten, decreten en verordeningen zijn voorgeschreven;
6 retributies voor de levering van publicaties en het afgeven van platen en andere kentekens met betrekking tot het vaartuig die bij de wetten, decreten en verordeningen zijn voorgeschreven.