Art. 5/1. 1. De Vlaamse Regering kan een besluit tot definitieve bescherming van varend erfgoed wijzigen of opheffen.

2. De bepalingen in artikel 4, 1, eerste en tweede lid, artikel 4, 2, 3 en 4, en artikel 5, 1, 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing op de voorlopige en definitieve wijziging of opheffing van een besluit tot definitieve bescherming.

Het besluit tot voorlopige wijziging of opheffing bevat minstens de volgende gegevens:
1 het opschrift van het besluit dat gewijzigd of opgeheven wordt;
2 de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit dat gewijzigd of opgeheven wordt;
3 voor zover dat bekend is, het artikel van teboekstelling of het registratienummer op de scheepshypotheekbewaring of een andere wijze van identificatie van het varend erfgoed;
4 de redenen van wijziging of opheffing;
5 in geval van wijziging, een beschrijving van de impact op de waarden die aanleiding hebben gegeven tot de bescherming en een beschrijving van de impact op de beheersdoelstellingen;
6 de aanduiding van de te registreren en te documenteren waarden die verloren gaan.

Het besluit tot definitieve wijziging of opheffing bevat minstens de volgende gegevens:
1 het opschrift van het besluit dat gewijzigd of opgeheven wordt;
2 de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit dat gewijzigd of opgeheven wordt;
3 voor zover dat bekend is, het artikel van teboekstelling of het registratienummer op de scheepshypotheekbewaring of een andere wijze van identificatie van het varend erfgoed;
4 de redenen van wijziging of opheffing;
5 in geval van wijziging, een beschrijving van de impact op de waarden die aanleiding hebben gegeven tot de bescherming en een beschrijving van de impact op de beheersdoelstellingen;
6 de aanduiding van de te registreren en te documenteren waarden die verloren gaan.

3. Tot de datum van vaststelling van het besluit tot definitieve wijziging of opheffing blijven de rechtsgevolgen van het besluit tot definitieve bescherming van kracht.

De rechtsgevolgen van een besluit tot wijziging of opheffing zijn van toepassing:
1 op de eigenaars vanaf de kennisgeving, vermeld in artikel 5, 2, 1 ;
2 op de gebruikers vanaf de melding, vermeld in artikel 5, 2, 1 ;
3 op iedereen vanaf de bekendmaking van het besluit tot wijziging of opheffing in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 5, 2, 2.