HOOFDSTUK IV.
STEUNMAATREGELEN VOOR HET BEHEER


Art. 9. § 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten stelt de Vlaamse regering een beheerspremieregeling vast voor het beschermde varend erfgoed met het oog op de verwezenlijking van het goedgekeurde beheersprogramma.

§ 2. De beheerspremie wordt toegekend aan de eigenaar of aan de gebruiker die de kosten draagt van de werkzaamheden en de diensten, verbonden aan de uitvoering van het goedgekeurde beheersprogramma.

Voor werken, uitgevoerd in eigen beheer, worden enkel de kosten voor levering van materialen en van diensten in aanmerking genomen.

§ 3. De beheerspremie mag tot het totaal van de aanvaarde kosten gecumuleerd worden met andere financiėle overheidsbijdragen. Wanneer de andere financiėle overheidsbijdragen gelijk zijn aan of hoger zijn dan het totaal van de door het agentschap aanvaarde kosten, wordt geen beheerspremie toegekend.

Art. 10. De Vlaamse regering bepaalt de aard van de in artikel 9, § 1, bepaalde werkzaamheden en diensten en van de kosten die binnen een goedgekeurd beheersprogramma geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor de premie. Ze bepaalt de algemene voorwaarden, de samenstelling van het dossier en ze stelt de procedure vast.

Art. 11. De beheerspremie mag niet hoger zijn dan 80 % van de kosten die in aanmerking worden genomen.

Art. 11/1. De Vlaamse Regering kan binnen de kredieten die daarvoor beschikbaar zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, onderhoudspremies toekennen voor werkzaamheden aan of in beschermd varend erfgoed. De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van werkzaamheden die daarvoor in aanmerking komen en bepaalt de nadere regels voor het aanvragen en het toekennen van de onderhoudspremie.

Art. 11/2. Er kunnen overeenkomstig artikel 9, § 1, en artikel 11/1 geen premies worden toegekend voor werkzaamheden en voor diensten die ondernomen worden voor varend erfgoed door of in opdracht van de staat, de gemeenschappen en de gewesten, en de openbare instellingen die ervan afhangen of die eigendom zijn van de provincies of de autonome provinciebedrijven.

Art. 12. De Vlaamse regering bepaalt de andere faciliteiten en vrijstellingen ter ondersteuning van het beheer van het definitief beschermd varend erfgoed.