Art. 13/2. Het niet naleven van de kennisgevings- en meldingsplichten, vermeld in artikel 4, 3, artikel 5, 2 en 3, en artikel 8, 1 en 4, van dit decreet, kan worden bestraft met een exclusieve bestuurlijke geldboete volgens de bepalingen van hoofdstuk 11, afdeling 2, onderafdeling 3, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Die exclusieve bestuurlijke geldboete kan worden opgelegd aan alle deelnemers aan de inbreuk en bedraagt maximaal 10.000 euro.

Een exclusieve bestuurlijke geldboete wordt vermeerderd met de opdeciemen die van toepassing zijn voor de strafrechtelijke geldboeten. Het bedrag van de bestuurlijke geldboete wordt afgestemd op de ernst van het misdrijf en eventuele verkregen vermogensvoordelen.