Art. 15. De Vlaamse Regering :
1 bepaalt de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;
2 benoemt de leden en plaatsvervangers van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;
3 stelt de nodige middelen ter beschikking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed.