HOOFDSTUK 3.
Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid


Afdeling 1.
Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed


Art. 3.1.1.

Er wordt een onafhankelijke Vlaamse adviescommissie voor het onroerend erfgoed opgericht, hierna Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed te noemen.

De Vlaamse Regering kan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed onderverdelen in afdelingen.

De Vlaamse Regering :
1 bepaalt de samenstelling, de kennis die over de verschillende disciplines aanwezig moet zijn, de organisatie en de werking;
2 benoemt de leden en de plaatsvervangers;
3 stelt de nodige middelen ter beschikking.

De voorzitter, de leden en de plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun mandaat kan twee maal verlengd worden met een nieuwe termijn van vier jaar.


Art. 3.1.2. Het secretariaat van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed wordt uitgeoefend door het secretariaat van de SARO. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.

Art. 3.1.3. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed stelt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor.

Art. 3.1.4.

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed verstrekt adviezen :
1 in de gevallen en rekening houdend met de termijnen, vermeld in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
2 op verzoek van de Vlaamse Regering of haar gemachtigde of de SARO over een aangelegenheid die binnen het toepassingsgebied van dit decreet valt binnen de door de aanvrager vermelde termijn;
3 uit eigen beweging aan de Vlaamse Regering of aan de SARO over een aangelegenheid die binnen het toepassingsgebied van dit decreet valt of over de afstemming van de onroerenderfgoedzorg met andere beleidsvelden.

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed bezorgt de adviezen aan de SARO tegelijk aan de Vlaamse Regering.


Afdeling 2.
Erkenning als onroerenderfgoedgemeente


Art. 3.2.1.

De Vlaamse Regering kan een gemeente erkennen als onroerenderfgoedgemeente.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan;
3 de nadere regels voor de toekenning van de bevoegdheden die in het kader van dit decreet aan de onroerenderfgoedgemeente kunnen worden toegekend.


Afdeling 3.
Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst


Art. 3.3.1.

De Vlaamse Regering kan een intergemeentelijke dienst opgericht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking erkennen als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan.


Afdeling 4.
Erkenning als onroerenderfgoeddepot


Art. 3.4.1.

De Vlaamse Regering kan een depot erkennen als onroerenderfgoeddepot.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan.


Art. 3.4.2. Het depot van het agentschap is van rechtswege erkend als onroerenderfgoeddepot.

Art. 3.4.3. ...

Afdeling 5.
Aanduiding als erkende archeoloog


Art. 3.5.1.

De Vlaamse Regering kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden als erkende archeoloog.

De Vlaamse Regering bepaalt:
1 de erkenningstypes;
2 de erkenningsvoorwaarden;
3 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan en de administratieve beroepsprocedure.


Art. 3.5.2. Het agentschap is van rechtswege aangeduid als een erkend archeoloog.

De Vlaamse Regering bepaalt het erkenningstype van het agentschap.

Art. 3.5.3. ...

Afdeling 6.
Aanduiding als erkende metaaldetectorist


Art. 3.6.1.

De Vlaamse Regering kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden als erkende metaaldetectorist.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan en de administratieve beroepsprocedure.


Art. 3.6.2. Elke archeoloog die erkend is overeenkomstig artikel 3.5.1 of 3.5.2 is van rechtswege een erkende metaaldetectorist.

Art. 3.6.3. ...

Afdeling 7.
Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemers


Art. 3.7.1.

De Vlaamse Regering kan een kwaliteitslabel toekennen aan onroerenderfgoedondernemers.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.