Art. 5.4.20. De erkende archeoloog bezorgt binnen zestig dagen na het beëindigen van de opgraving een archeologierapport aan het agentschap via het digitale platform dat het agentschap daarvoor beschikbaar stelt. Het agentschap stelt het archeologierapport in voorkomend geval ter beschikking van de erkende onroerenderfgoedgemeente. Dat archeologierapport omvat minstens de volgende gegevens :
1° een beknopte beschrijving van de uitgevoerde werken en de resultaten;
2° een beschrijving van de verdere aanpak;
3° een gemotiveerd voorstel over het bewaren of deponeren van het archeologisch ensemble als dat de voorstellen die erover geformuleerd zijn in de archeologienota, wijzigt of aanvult.