Art. 5.5.4.

De erkende archeoloog meldt aan het agentschap de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en de archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nadere regels bepalen.

De erkende archeoloog bezorgt binnen zestig dagen na het beŽindigen van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of de archeologische opgraving een archeologierapport aan het agentschap via het digitale platform dat het agentschap daarvoor ter beschikking stelt. Dit archeologierapport omvat minstens :
1į een beknopte beschrijving van de uitgevoerde werken en de resultaten;
2į een beschrijving van de verdere aanpak.

De erkende archeoloog bezorgt binnen twee jaar na het beŽindigen van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of de archeologische opgraving een eindverslag aan het agentschap via het digitale platform dat het agentschap daarvoor ter beschikking stelt overeenkomstig de vastgestelde code van goede praktijk.

De erkende archeoloog publiceert het eindverslag. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

De eindverslagen van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en de archeologische opgravingen met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen worden digitaal ontsloten. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.