Art. 6.1.7.

Het besluit tot voorlopige bescherming wordt per beveiligde zending aan de betrokken gemeenten bezorgd voor een openbaar onderzoek van dertig dagen.

De betrokken gemeenten openen het openbaar onderzoek binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van het besluit tot voorlopige bescherming door :
1 een bericht over het openbaar onderzoek op te hangen op de plaats die aangeduid is op het plan dat als bijlage bij het besluit tot voorlopige bescherming is gevoegd;
2 een bericht te publiceren op de website van de betrokken gemeenten.

De besluiten tot voorlopige bescherming van een cultuurhistorisch landschap worden ook aangekondigd door een bericht in ten minste drie dagbladen die in de betrokken gemeenten worden verspreid.

De gemeenten melden aan het agentschap de datum waarop zij het openbaar onderzoek openen. Het agentschap publiceert een bericht over het openbaar onderzoek op zijn website.

De berichten, vermeld in het tweede en derde lid, vermelden minstens het volgende :
1 het voorwerp van het openbaar onderzoek;
2 de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
3 de plaats waar het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier ter inzage liggen;
4 het adres waarop opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen worden ter kennis gebracht.

Tijdens het openbaar onderzoek :
1 liggen het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier ter inzage bij de betrokken gemeenten en het agentschap;
2 kunnen opmerkingen en bezwaren schriftelijk aan de betrokken gemeenten ter kennis worden gebracht;
3 kunnen de betrokken gemeenten een hoorzitting organiseren.

De betrokken gemeenten stellen een proces-verbaal op waarin de opmerkingen, de bezwaren en in voorkomend geval een advies en het verslag van de hoorzitting worden opgenomen en sluiten het openbaar onderzoek af. Binnen een ordetermijn van vijftien dagen die ingaat op de dag na het afsluiten van het openbaar onderzoek bezorgen ze het proces-verbaal schriftelijk aan het agentschap.

Als de gemeente het openbaar onderzoek niet opent binnen de vooropgestelde termijn van dertig dagen, is het aan het agentschap dit openbaar onderzoek op te starten en af te ronden binnen de termijn, vermeld in artikel 6.1.9.