Art. 6.1.18. De rechtsgevolgen van een besluit tot definitieve bescherming zijn van toepassing :
1 op de zakelijkrechthouders vanaf de kennisgeving, vermeld in artikel 6.1.16;
2 op de gebruikers en de eigenaars van de cultuurgoederen vanaf de kennisgeving door de zakelij krechthouders, vermeld in artikel 6.1.16;
3 op iedereen vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 6.1.15.