Art. 6.2.1. De Vlaamse Regering kan een besluit tot definitieve bescherming in de volgende gevallen geheel of gedeeltelijk wijzigen of opheffen :
1 de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan;
2 een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang;
3 de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang;
4 het goed beheer vereist de toevoeging van gegevens zoals vermeld in artikel 6.1.14, 7 tot en met 9.
5 de toevoeging als bijlage van een lijst van cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een beschermd goed als vermeld in artikel 6.1.4, 2, tweede lid, 3, of de aanpassing van een lijst van cultuurgoederen is noodzakelijk.